Υλικά αναγόμωσης,συγκόλλησης κοπής / Μηχανές αναγόμωσης,συγκόλλησης / Απορροφητικά συστήματα / Επισκευές


Διαθέσιμα Προϊόντα (Κάντε κλίκ επάνω στο προϊόν)

CARPENTER POWDER PRODUCTS 
Κατά τον θερμικό ψεκασμό το υλικό επικάλυψης οδηγείται σε ζώνη υψηλών θερμοκρασιών,
όπου τήκεται μερικά ή ολοκληρωτικά, και εκτοξεύεται (ψεκάζεται) με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην
επιφάνεια κατάλληλα προετοιμασμένου υποστρώματος. Οι σταγόνες του υλικού προσκρούουν
πάνω στο υπόστρωμα και στερεοποιούνται απότομα, με αποτέλεσμα την παραγωγή μιας
επικάλυψης.
Το υλικό της επικάλυψης μπορεί να είναι κεραμικό, κεραμομεταλλικό, μέταλλο (σε ειδικές
περιπτώσεις και πλαστικό) και έχει τη μορφή σκόνης, σύρματος ή ράβδου, η δε τήξη του μπορεί να
επιτευχθεί με καύση αερίων, με ηλεκτρικό τόξο ή με τόξο πλάσματος.
Η πρόσφυση της επικάλυψης είναι μηχανική.
Η θερμοκρασία στην ε
πιφάνεια του υποστρώματος σπάνια ξεπερνά τους 1500 οC, οπότε δεν

λαμβάνει χώρα τήξη του υλικού και σχηματισμός στερεού διάλυματος υποστρώματος-επικάλυψης.
Άρα, κάθε υπόστρωμα που δεν αλλοιώνεται από τις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες μπορεί να
υποβληθεί σε ψεκασμό φλόγας, π.χ. σκληρά μέταλλα και κεραμικά μπορούν να επικαλύψουν
ακόμη και υποστρώματα από θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή (thermosetting)ια την επίτευξη καλής πρόσφυσης της επικάλυψης πάνω στο υπόστρωμα, απαιτείται
προηγούμενη εκτράχυνση της επιφάνειας του υποστρώματος (συνήθως με αμμοβολή).


ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

 1. Ψεκασμός Φλόγας

Η αναγκαία θερμότητα για την τήξη προέρχεται από την καύση αερίου καυσίμου.
Τα υλικά είναι επικάλυψης είναι σε μορφή σκόνης ή ράβδου.
Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο συμβατικό ψεκασμό φλόγας φθάνουν κυμαίνονται
μεταξύ 3000-5000 οC.
Χρήσεις: Αντιδιαβρωτικές επικαλύψεις δοχείων και δεξαμενών στη χημική βιομηχανία.
2. Ψεκασμός Τόξου

Η πηγή θερμότητας δημιουργείται από ηλεκτρικό τόξο μεταξύ δύο συγκλινόντων ηλεκτροδίων.
Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και ταχεία μέθοδος και χρησιμοποιείται κυρίως για μεταλλικές
επικαλύψεις.
Το υλικό επικάλυψης βρίσκεται σε μορφή δύο συρμάτων, μεταξύ των οποίων σχηματίζεται το
τόξο που τα τήκει. Πεπιεσμένος αέρας παρασύρει τα τηγμένα σωματίδια και τα ψεκάζει στην
επιφάνεια του υποστρώματος.
Η θερμοκρασία του σχηματιζόμενου τόξου κυμαίνεται μεταξύ 4000-5000 oC.
Η μέθοδος παράγει επικαλύψεις για προστασία κατά της διάβρωσης και της φθοράς, αλλά
χρησιμοποιείται και για την αναγόμωση φθαρμένων περιοχών, είναι δε δυνατή η παραγωγή
επιστρωμάτων από δύο διαφορετικά μέταλλα πάνω σε έδρανα, τριβείς, κλπ

3. Ψεκασμός με υψηλής ταχύτητας καύση με οξυγόνο (High Velocity Oxygen Fuel -
HVOF)  
Σε αυτή τη μέθοδο ψεκασμού , η καύση γίνεται σε θάλαμο πολύ υψηλής πίεσης με
έξοδο μικρής διαμέτρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αέριο ρεύμα υπερηχητικής ταχύτητας.
Οι υπερηχητικές ταχύτητες ψεκασμού (έως και 1100 m/s) που επιτυγχάνονται, εξασφαλίζουν
σημαντική βελτίωση στη θέρμανση, τήξη και πυκνή απόθεση του υλικού.
Οι επικαλύψεις είναι υψηλής ποιότητας με μεγάλη πυκνότητα, υψηλή σκληρότητα και καλή
πρόσφυση στο υπόστρωμα.
Η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 3000 οC.
Η μέθοδος είναι ιδανική για επικαλύψεις κεραμικών και ιδίως καρβιδίων.

4. Ψεκασμός Πλάσματος
Είναι η σημαντικότερη από τις μεθόδους επικάλυψης με ψεκασμό.
Το υλικό, υπό μορφή σκόνης, τήκεται λόγω της ενέργειας πλάσματος (θερμό ιονισμένο αέριο)
που δημιουργείται με το πέρασμα ενός αερίου μίγματος από ηλεκτρικό τόξο, το οποίο σχηματίζεται
μεταξύ δύο μη αναλώσιμων ηλεκτροδίων.
Για το σχηματισμό του πλάσματος συνήθως χρησιμοποιείται αέριο μίγμα αποτελούμενο από
αργό, ήλιο, υδρογόνο, άζωτο και άλλα αέρια κατά περίπτωση.
Η θερμοκρασία στο πλάσμα κυμαίνεται μεταξύ 5000-40000 οC. Ακόμα και στην έξοδο του
πλάσματος, όπου η θερμοκρασία είναι γύρω στους 5500 οC, είναι δηλαδή πολύ υψηλότερη από την
θερμοκρασία τήξης οποιουδήποτε δύστηκτου υλικού.
Η ταχύτητα ψεκασμού είναι της τάξης των 250-600 m/s.
Οι συνήθεις κεραμικές επικαλύψεις που παράγονται με την μέθοδο αυτή για προστασία από
την φθορά είναι: Al2Ο3 και Cr2Ο3.
Άλλα κεραμικά, όπως η σταθεροποιημένη με ύττρια, ή με ασβέστιο ζιρκονία και το ζιρκονικό
μαγνήσιο, χρησιμοποιούνται σαν θερμικά φράγματα σε εξαρτήματα μηχανών.
Το καρβίδιο του βολφραμίου (WC) με συνδετικό κοβάλτιο (Co) είναι το συνηθέστερα
ψεκαζόμενο μεταλλοκεραμικό για εφαρμογές κατά της φθοράς.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ψεκασμού πλάσματος σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους
θερμικού ψεκασμού (φλόγας και τόξου) είναι η ποιότητα της επικάλυψης. Το μεγαλύτερο
μειονέκτημά του είναι το κόστος του αντίστοιχου εξοπλισμού.
Δύο νεότερες παραλλαγές του συμβατικού ψεκασμού με πλάσμα είναι:
• Ο ψεκασμός με πλάσμα υψηλής ενέργειας.
• Ο ψεκασμός με πλάσμα υπό κενό.
Η μέθοδος ψεκασμού με πλάσμα υψηλής ενέργειας εξασφαλίζει σταθερότερο και μακρύτερο
τόξο με σημαντικά μεγαλύτερες ενθαλπίες αερίου.
Η παρεχόμενη ισχύς κυμαίνεται στην περιοχή 100-250 KW (2-3πλάσια εκείνης του
συμβατικού πλάσματος.
Η θερμοκρασία στην έξοδο του πλάσματος είναι 8300 οC.
Η ταχύτητα πρόσπτωσης των σωματιδίων φθάνει την τιμή 1200 m/s.
Η τελική επικάλυψη είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Στην περίπτωση του πλάσματος υπό κενό, χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του συμβατικού
πλάσματος, αλλά σε θάλαμο όπου επικρατούν πιέσεις 0.1-0.5 atm.
Σε χαμηλές πιέσεις το πλάσμα είναι μεγαλύτερο σε διάμετρο, μακρύτερο και έχει μεγαλύτερη
ταχύτητα. Η θερμοκρασία στην έξοδο του πλάσματος είναι πολύ υψηλή (8300 οC), η δε ταχύτητα
ψεκασμού αρκετά μεγάλη (300-800 m/s).
Η απουσία οξυγόνου δίνει πυκνές επικαλύψεις με πολύ μικρό ποσοστό περιεχομένων οξειδίων
και καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.
Ε. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER
Οι κατεργασίες επικάλυψης με δέσμη ακτίνων laser υψηλής ισχύος (104-106 W/cm2)
διακρίνονται – με κριτήριο τον τρόπο τροφοδοσίας του υλικού επικάλυψης – σε δύο τεχνικές:
• Επικάλυψη με προαπόθεση σκόνης στην επιφάνεια του τεμαχίου.
• Επικάλυψη με ταυτόχρονο ψεκασμό σκόνης.
1. Επικάλυψη με προαπόθεση σκόνης στην επιφάνεια του τεμαχίου

Η δέσμη laser σαρώνει την επιφάνεια του υποστρώματος η οποία φέρει προαποτεθειμένη
σκόνη επ’ αυτής. Επέρχεται τήξη της σκόνης, που οδηγεί σε ανάμιξη των υλικών επιθέματος και
υποστρώματος.


2. Επικάλυψη με ταυτόχρονο ψεκασμό σκόνης

Η δέσμη laser προκαλεί τήξη της επιφάνειας του υποστρώματος μέσα στην οποία καταλήγει το
ψεκαζόμενο υλικό. Η τεχνική αυτή χαρακτηριζεται από: επαναληψιμότητα, δυνατότητα αυτοματο-
ποίησης, ευχέρεια κατεργασίας πολύπλοκων γεωμετριών.
Πάχος επιστρωμάτων: 0.5-2 mm.
ΧΡΗΣΕΙΣ: Σκληρές και ανθεκτικές επιστρώσεις σε εργαλεία κάθε είδους, πτερύγια πτερωτών,
έμβολα, καλούπια διαμόρφωσης, κλπ.